077-4644175 | do-et@do-et.com

תכנון אטרטגי

יצירת השפעה חברתית בעלת ערך מחייב גישה וראייה אסטרטגית המאפשרות הבנה מעמיקה של תחום הפעולה. אלו יחזקו את היכולת להבטיח ניצול מושכל ואפקטיבי של המשאבים, והתאמה גבוהה בין מענים לצרכים.

אנו מאמינים שחלק גדול מן ההצלחה של תהליכי שינוי חברתי טמונה בשלב התכנון הכולל: מיפוי ולמידה, הגדרת מטרות ומדדי הצלחה, הגדרת שותפים ובעלי עניין ועוד.
בעשור בו אנחנו פועלים ביצענו עשרות רבות (מוזמנים.ות לראות פרוט בתיק העבודות באתר) של תהליכי תכנון אסטרטגי, מחקרים מסוגים שונים ותהליכי פיתוח ויישום של יוזמות חברתיות.

בתהליכי התכנון האסטרטגי אנו מדגישים את החשיבות הרבה של הבנת הרכיב החברתי-אנושי בכל ניסיון לייצר השפעה חברתית ברת קיימא.

בין אם זה תהליך תכנון אסטרטגי או מחקר הערכה, היכולת להציע פתרונות אפקטיביים מתבסס על פיענוח נכון של ההקשר החברתי הכולל לצד הבנת הצרכים והמאפיינים של אוכלוסיות מוגדרות.

אנו מאמינים כי עיקר תרומתנו היא ביכולת להציע לארגון מענה מותאם המשלב ראייה אסטרטגית, חשיבה תוצאתית ומדידה ודרכי פעולה אפקטיביות.

אנחנו כאן, מוזמנים בכל שאלה ועניין.

–  כתיבת תכנית אסטרטגית לארגון החברתי הכוללת חזון, תכנית עבודה, מבנה ארגוני, מבנה פיננסי, תכנית עסקית, מערך הערכה ומדידה
    (הכולל מטרות,  מדדי הצלחה וכלים להערכה פנימית).

–  מיתוג מחדש, פענוח קהלי יעד ודרכי הגיוס שלהם, למידה מן הארץ והעולם ועוד.

–  גיוס שותפים ובעלי עניין, הצגת השפעה ותוצאות, ניתוח מידע קיים וממצאי הערכה לכדי שורות תחתונות ברורות המשקפות את הישגי הארגון.

–  ייעוץ ממוקד לנוכח קבלת החלטות משמעותיות. 

צרו איתנו קשר