077-4644175 | do-et@do-et.com

סדנאות והרצאות

מכון דו-עת מציע סדנאות ותהליכי הוראה בתחומים בהם אנו מתמחים. בתחום המחקר וההערכה אנו מציעים סדנת “הטמעת הערכה פנימית” לצוותים של ארגונים חברתיים וכל מסגרת אחרת המעוניינת ללמוד ניהול מכוון תוצאות ולהטמיע תהליכי הערכה ומדידה בארגון.

בתחום האסטרטגיה אנו מציעים סדנאות בתחום שיתוף ציבור לרשויות מקומיות וגופים נוספים. <בנוסף, אנו מציעים סדנאות והרצאות בתחומים : ניהול ידע ומידע בארגונים חברתיים, בינוי קהילה ועוד.

צרו איתנו קשר