077-4644175 | do-et@do-et.com

מחקר והערכה

בשנים האחרונות עוברים המגזר השלישי והראשון תהליכים מואצים של התמקצעות. מגמה זו באה לידי ביטוי החל משלב התכנון ועד מעקב אחר תוצאות התכנית והשפעותיה. בנוסף, גורמים רבים ובהם בעלי עניין, גופים מממנים ושותפים מצפים לתהליכי קבלת החלטות מבוססי מידע ונתונים.

אם בעבר נדרשו ארגונים לדווח ברמה של תפוקות, הרי שכיום מצופה לדעת לדווח על תוצאות ואימפקט. מודלים כגון המודל הלוגי או תאוריית שינוי הפכו לחלק בלתי נפרד מהשפה המקצועית.

מחלקת המחקר של מכון דו-עת פועלת מ 2006 וביצעה עשרות רבות של מחקרים על כל סוגיהם : הערכה מעצבת ומסכמת, מיפויים, סקרים ממוקדים, קבוצות מיקוד, סקירות תאורטיות ועוד.

עבודת המחלקה נותנת דגש מיוחד לאנתרופולוגיה היישומית ולגישה הדיאלוגית המעודדת מחקר בסביבת חיים טבעית ומינימום הטיות הנובעות מיחסי כוח בין חוקר ונחקר. בנוסף, אנו דוגלים במחקר אינטר-דיסציפלינרי ומרבים לשתף פעולה עם חוקרים מתחומים שונים, מן האקדמיה ומחוצה לה.

את המחלקה מנהל ד”ר ירון יבלברג (דוקטורט באנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב), אנתרופולוג יישומי בעל ניסיון של מעל 15 שנה במחקר חברתי יישומי.

ירון מתמחה בפיתוח מדדים, מחקרי הערכה המשלבים מתודות איכותניות וכמותיות, ומחקרים בקבוצות ספציפיות בחברה הישראלית (יוצאי אתיופיה, צעירים, קהילות משימתיות ועוד).

מודל דו-עת לניהול ידע

model-nihul-yeda

צרו איתנו קשר